Bestpreisgarantie
Landhotel zum Hessenpark
Discount slider image

Bestpreisgarantie

Direkt beim Hotel buchen und sparen!

Onze website Andere boekingssites
Gratis WiFi
Beste prijsgarantie
Gratis fles water
Speciale arrangementen
Beste Prijsgarantie Boek hier een kamer

Algemene voorwaarden en gegevensbescherming

voor de overeenkomst inzake hotelaccommodatie (AGBH 8.0)

1 Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de huur van hotelkamers voor logiesdoeleinden, alsmede op alle overige diensten en leveringen die het hotel in dit kader aan de klant verleent (hotelaccommodatieovereenkomst). De term "hotelaccommodatiecontract" omvat en vervangt de volgende termen: Accommodatiecontract, gastverblijfcontract, hotelcontract, hotelkamercontract.

1.2 Voor het onderverhuren of doorverhuren van de ter beschikking gestelde kamers alsmede het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande toestemming van het hotel in tekstvorm vereist, waarbij wordt afgezien van § 540 lid 1 zin 2 BGB, voor zover de klant geen consument is in de zin van § 13 BGB.

1.3 De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk in tekstvorm is overeengekomen.

2 Sluiten van de overeenkomst, overeenkomstsluitende partijen, verjaringstermijn

2.1 De contractanten zijn het hotel en de klant. Het contract komt tot stand door aanvaarding door het hotel van de aanvraag van de klant. Het staat het hotel vrij de kamerreservering in tekstvorm te bevestigen.

2.2 Alle vorderingen tegen het hotel verjaren in het algemeen één jaar na de wettelijke aanvang van de verjaringstermijn. Dit geldt niet voor vorderingen tot schadevergoeding en andere vorderingen, mits deze gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid van het hotel.

3 Diensten, prijzen, betaling, verrekening

3.1 Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

3.2 De klant is verplicht tot betaling van de overeengekomen of geldende prijzen van het hotel voor de terbeschikkingstelling van de kamers en de overige door de klant gebruikte diensten. Dit geldt ook voor de door de klant rechtstreeks of via het hotel bestelde diensten die door derden worden geleverd en door het hotel worden betaald.

3.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende belastingen en lokale heffingen. Niet inbegrepen zijn lokale belastingen die de gast volgens de plaatselijke wetgeving verschuldigd is, zoals toeristenbelasting.
In geval van wijziging van de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde of de invoering, wijziging of afschaffing van plaatselijke heffingen op het voorwerp van de prestatie na het sluiten van het contract worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast. Voor overeenkomsten met consumenten geldt dit alleen indien de periode tussen de sluiting en de uitvoering van de overeenkomst meer dan vier maanden bedraagt.

3.4 Het hotel kan zijn instemming met een door de klant gevraagde latere vermindering van het aantal gereserveerde kamers, van de hoteldiensten of van de verblijfsduur van de klant afhankelijk stellen van een redelijke verhoging van de prijs van de kamers en/of van de andere diensten van het hotel.

3.5 Facturen van het hotel zijn onmiddellijk na ontvangst zonder aftrek verschuldigd. Indien betaling op rekening is overeengekomen, geschiedt betaling zonder aftrek binnen tien dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

3.6 Het hotel kan van de klant bij het sluiten van de overeenkomst een redelijk voorschot of een waarborgsom verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen in tekstvorm in het contract worden overeengekomen. De wettelijke bepalingen blijven onverlet in geval van voorschotten of waarborgsommen voor pakketreizen. Bij wanbetaling door de klant zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

3.7 In gerechtvaardigde gevallen, bijv. betalingsachterstand van de klant of uitbreiding van de omvang van het contract, is het hotel gerechtigd, ook na afsluiting van het contract en tot aan het begin van het verblijf, een voorschot of een waarborgsom in de zin van artikel 3.6 te verlangen of een verhoging van het in het contract overeengekomen voorschot of de waarborgsom tot de volledige overeengekomen vergoeding.

3.8 Het hotel is tevens gerechtigd bij het begin en tijdens het verblijf van de klant een passend voorschot of een waarborgsom in de zin van bovenstaand artikel 3.6 te verlangen voor bestaande en toekomstige vorderingen uit de overeenkomst, voor zover een dergelijke betaling niet reeds overeenkomstig bovenstaand artikel 3.6 en/of artikel 3.7 is geschied.

3.9 De klant kan een onbetwiste of rechtsgeldige vordering slechts verrekenen met een vordering van het hotel.

3.10 De klant gaat ermee akkoord dat de factuur hem elektronisch wordt toegezonden.

4 Terugtrekking van de klant (Annulering)/Niet aanvaarden van de diensten van het hotel (No Show)

4.1 De klant kan de met het hotel gesloten overeenkomst slechts herroepen indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen, indien er een wettelijk herroepingsrecht bestaat of indien het hotel uitdrukkelijk instemt met de ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Voor zover tussen het hotel en de klant een datum voor kosteloze opzegging van het contract is overeengekomen, kan de klant zich tot die datum uit het contract terugtrekken zonder dat het hotel aanspraak kan maken op betaling of schadevergoeding.

4.3 Indien er geen herroepingsrecht is overeengekomen of reeds is verstreken, indien er ook geen wettelijk herroepings- of opzeggingsrecht bestaat en indien het hotel niet instemt met een annulering van de overeenkomst, behoudt het hotel ondanks het niet-gebruik van de dienst de aanspraak op de overeengekomen vergoeding. Het hotel houdt rekening met de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan derden en de bespaarde kosten. Indien de kamers niet aan anderen worden verhuurd, kan het hotel een forfaitaire aftrek voor bespaarde kosten toepassen. In dat geval is de klant verplicht 90% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor logies met of zonder ontbijt en voor arrangementen met diensten van derden, 70% voor halfpension en 60% voor volpension. Het staat de klant vrij te bewijzen dat de voornoemde vordering niet of niet in het gevorderde bedrag is ontstaan.

Annuleringsvoorwaarden:

In geval van annulering (terugtrekking) of no-show zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

Annuleringskosten
tot 31 dagen voor aankomst geen
tot 30 dagen voor aankomst 30% van de totale prijs
tot 14 dagen voor aankomst 50% van de totale prijs
tot 8 dagen voor aankomst 70 % van de totale prijs
tot 4 dagen voor aankomst 80 % van de totale prijs
minder dan 4 dagen voor aankomst 90 % van de totale prijs
op de dag van aankomst 100% van de 1e nacht / 90% van de volgende nacht(en)

Annulering van groepsreserveringen (10 kamers of meer):

Annuleringskosten
tot 31 dagen voor aankomst geen
tot 30 dagen voor aankomst 50 % van de totale prijs
tot 14 dagen voor aankomst 70 % van de totale prijs
tot 8 dagen voor aankomst 80 % van de totale prijs
tot 4 dagen voor aankomst 90 % van de totale prijs
minder dan 4 dagen voor aankomst 100 % van de totale prijs

 

Status: 18.04.2023
Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan een annuleringsverzekering af te sluiten!

5 Intrekking van het hotel

5.1 Indien is overeengekomen dat de klant de overeenkomst binnen een bepaalde termijn kosteloos kan opzeggen, is het hotel harerzijds gerechtigd de overeenkomst binnen deze termijn op te zeggen indien er aanvragen van andere klanten zijn voor de contractueel geboekte kamers en de klant geen afstand doet van zijn recht op opzegging bij navraag door het hotel binnen een redelijke termijn. Dit geldt mutatis mutandis voor het verlenen van een optie indien er andere aanvragen bestaan en de klant niet bereid is om op verzoek van het hotel met een redelijke termijn een vaste reservering te maken.

5.2 Indien een krachtens artikel 3.6 en/of artikel 3.7 overeengekomen of geëiste vooruitbetaling of waarborgsom ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke termijn niet is voldaan, is het hotel eveneens gerechtigd zich uit de overeenkomst terug te trekken.

5.3 Bovendien heeft het hotel het recht om zich om feitelijk gerechtvaardigde redenen buitengewoon terug te trekken uit de overeenkomst, met name indien

- overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, de uitvoering van het contract onmogelijk maken;

- kamers of vertrekken zijn geboekt met misleidende of valse informatie of verzwijging van belangrijke feiten; belangrijke feiten kunnen zijn de identiteit van de klant, het vermogen om te betalen of het doel van het verblijf;

- het hotel heeft gegronde redenen om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit aan de controle of de organisatie van het hotel kan worden toegeschreven;

- het doel of de reden van het verblijf onwettig is;

- er sprake is van schending van artikel 1.2 hierboven.

5.4 De gerechtvaardigde terugtrekking van het hotel vormt geen vordering tot schadevergoeding van de klant.

6 Beschikbaarstelling, overdracht en teruggave van kamers

6.1 De klant kan geen aanspraak maken op de terbeschikkingstelling van specifieke ruimten, tenzij dit uitdrukkelijk in tekstvorm is overeengekomen.

6.2 Gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.

6.3 Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 12.00 uur worden ontruimd en aan het hotel ter beschikking worden gesteld. Daarna kan het hotel 50% van de volledige logiesprijs (prijs volgens de prijslijst) in rekening brengen voor het te laat verlaten van de kamer voor gebruik boven de overeenkomst tot 18.00 uur, en 90% vanaf 18.00 uur. Contractuele aanspraken van de klant zijn hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij te bewijzen dat het hotel geen of een aanzienlijk lagere aanspraak op een gebruiksvergoeding heeft gemaakt.

7 Aansprakelijkheid van het hotel

7.1 Het hotel is aansprakelijk voor schade waarvoor het verantwoordelijk is en die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade die berust op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim van het hotel of op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim van het hotel dat kenmerkend is voor het contract. Typische contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen die de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maken en op de uitvoering waarvan de klant vertrouwt en mag vertrouwen. Plichtsverzuim door het hotel staat gelijk aan plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij in dit artikel 7 anders is bepaald. In geval van storingen of gebreken in de dienstverlening van het hotel zal het hotel zich inspannen om deze te verhelpen zodra het hotel hiervan op de hoogte is of na een onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht bij te dragen wat voor hem redelijk is om de verstoring te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

7.2 Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor ingebrachte zaken overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het hotel adviseert het gebruik van de hotel- of kamerkluis. Indien de klant geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan 800 euro of andere voorwerpen met een waarde van meer dan 3.500 euro wil inbrengen, is hiervoor een afzonderlijke opslagovereenkomst met het hotel vereist.

7.3 Voor zover aan de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op de hotelparking ter beschikking wordt gesteld, zelfs tegen betaling, vormt dit geen bewaarnemingovereenkomst. In geval van verlies van of schade aan op het terrein van het hotel geparkeerde of gemanoeuvreerde motorvoertuigen en hun inhoud is het hotel slechts aansprakelijk overeenkomstig het bovenstaande punt 7.1, eerste tot en met vierde zin.

7.4 De wekker wordt door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd.
Berichten voor klanten moeten met zorg worden behandeld. Na voorafgaande afspraak met de klant kan het hotel tegen betaling post- en goederenzendingen in ontvangst nemen, opslaan en - op verzoek - doorsturen. Het hotel is hiervoor slechts aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.1, eerste tot en met vierde zin.

8 Slotbepalingen

8.1 Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst, de aanvaarding van de aanvraag of deze Algemene Voorwaarden geschieden in tekstvorm. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen zijn ongeldig.

8.2 De plaats van uitvoering en betaling alsmede de exclusieve plaats van bevoegdheid - ook voor geschillen over cheques en wissels - bij handelstransacties is Neu-Anpach. Indien de klant voldoet aan de voorwaarde van § 38 lid 2 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is Neu-Anspach de bevoegde rechtbank.

8.3 Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

8.4 Overeenkomstig de wettelijke verplichting wijst het hotel erop dat de Europese Unie een onlineplatform voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen ("ODR-platform") heeft opgericht: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure van de arbitrage-instanties voor consumenten. Verdere verwijzing naar het ODR-platform, zie artikel 14, lid 2, van de ODR-verordening.